Odborný rez stromov

Rezať tak málo, ako je možné a iba toľko, koľko je nezbytne nutné.”

Rezom stromov sa snažíme dosiahnuť, aby čo najdlhší čas plnili svoju environmentálnu a estetickú funkciu, zdravo sa vyvíjali a boli bezpečné pre svoje okolie.
Každý zásah rezom do stromu znamená jeho poškodenie, a preto by mal mať svoj dôvod a opodstatnenie. V zásade platí, že pre zdravie stromu je najvhodnejšie rezať čo najmenej. Toto sa následne arborista snaží skĺbiť s požiadavkou klienta v danej situácii.
Pri zásahu do stromu rezom berieme na vedomie taxon (druh stromu), jeho vek, vitalitu (zdravie), rizikovosť a stanovisko.
Pred každým zásahom do stromu by mala byť jasná požiadavka a zadanie, následne sa vyberie správny technologický postup tak, aby sa splnila predstava klienta a strom do budúcna prosperoval. Jednotlivé typy rezov na stromoch sú špecifikované v arboristických štandardoch, ktoré sú k dispozícií TU a je nimi možné pokryť každé zadanie.
Ak je predstava klienta v nesúlade s arboristickými štandardmi, takýto neodborný zásah by mohol viesť k nezvratnému poškodeniu dreviny. V tomto prípade sa snažíme hľadať vhodné riešenie pre klienta v súlade s predpismi (úprava okolia stromu, pravidelná starostlivosť, výrub).

Arboristika Trnava

Výruby stromov

Človek potrebuje na dýchanie denne dva stromy. Vážme si ich.”

V prípade že je strom nutné odstrániť, musí byť na to dôvod, ktorý sa následne posudzuje. V súčasnosti je nutné výrubové povolenie od príslušného úradu v drvivej väčšine prípadov. Presné informácie je potrebné získať na miestnom úrade (Obecný úrad, Mestský úrad, Úrad životného prostredia), prípadne cez Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
V mnohých prípadoch výrubov stromov v urbanizovanom prostredí sa vyžaduje odbornosť, nie už z dôvodu poškodenia danej dreviny, ale rizika poškodenia okolitých drevín a majetku všetkého druhu. Čo je ešte dôležitejšie, vzniká nezanedbateľné riziko ťažkého ublíženia na zdraví či už realizátora prác alebo osôb nachádzajúcich sa v okolí.

Vyrub na cintorine